“Новото европейско поколение с новите образователни технологии“


Стартира новия порект на ОДК-Средец с наименование “Новото европейско поколение с новите образователни технологии“ по Програма „ЕРАЗЪМ+“ – Ключова дейност 1 “Образователна мобилност на граждани“, Сектор “Училищно образование“ с Рег. № 2019-1-BG01-КА101-061574 и е на стойност 8 810 Е. Разработен е от Янка Шурелова - старши учител в ОДК, и от 173 класирани проекта е на 9 място, с общ брой точки 93 при максимален брой 100.  Основната цел е да се модернизира и интернационализира образователния процес в ОДК–Средец чрез квалификация на учители в Европейски образователни институти. Продължителността на дейностите е от 01-06-2019 г. до 31-08-2020 г.,


Ресурси: